Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Kraków, data: 22-04-2024

2024-09-30 KM 1355/22 pierwsza

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk Kancelaria Komornicza nr III w Krakowie z siedzibą przy os. Dywizjonu 303 56C/4 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Sołtys Zofia, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00 w sali nr C-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o numerze 133 w budynku numer 23, położonym na os. Kalinowym w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obr. 8, dla której nie założono księgi wieczystej. Lokal położony na siódmym piętrze w budynku wielomieszkaniowym, dziesięciopiętrowym, podpiwniczonym, jednoklatkowym, wybudowanym w latach 1967-1968. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 19,39 m2, składające się z pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC. Właścicielka mieszkania użytkuje także, bez formalnego tytułu, fragment korytarza o powierzchni około 0,5 m2 jako przedsionek. Lokal nie posiada przynależności, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, domofonową i teletechniczną, ogrzewanie za pomocą grzejników członowych żeliwnych, C.O. i ciepła woda z sieci MPEC.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 227.000,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 170.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 22.700,00 zł na rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 13160010130002001150267001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać "WADIUM, Sołtys, KM 1355/22". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 16 września 2024 r. w godz. 12:00-12:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętyc od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Z dniem 01.01.2016 r. uchylono wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym. Wobec powyższego, kupujący zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Szczegółowych informacji udziela
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty
tel.: 12 417 34 88, 605 244 380

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Bryk