Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Kraków, data: 09-02-2024

2024-04-24 kmp 117/11 pierwsza

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk Kancelaria Komornicza nr III w Krakowie z siedzibą przy os. Dywizjonu 303 56C/4 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Krawczyk Paweł, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie odbędzie się:


P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o numerze 81 w budynku numer 6, położonym na os. Kościuszkowskim w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obr. 7, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1P/00479230/4. Lokal położony na piątym piętrze w budynku wielomieszkaniowym, dziesięciopiętrowym. Składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Łączna powierzchnia użytkowa 39,20 m2. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,6 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 352.000,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 264.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 35.200,00 zł na rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 13160010130002001150267001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać "WADIUM, Krawczyk, KR1P/00479230/4, KMP 117/11". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 10 kwietnia 2024 r. w godz. 12:00-12:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętyc od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Z dniem 01.01.2016 r. uchylono wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym. Wobec powyższego, kupujący zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Szczegółowych informacji udziela
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty
tel.: 12 417 34 88, 605 244 380


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Bryk